Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR VAN DEN HEMEL 1.Onder Advocatenkantoor Van den Hemel (KvK-nummer 56652666) wordt verstaan de naam waaronder mr. R. van den Hemel werkzaam is als zelfstandig gevestigd advocaat. De werkzaamheden zijn ondergebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor Van den Hemel B.V. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “de advocaat” en “Advocatenkantoor Van den Hemel” steeds mr. Van den Hemel bedoeld aan wie de opdracht is verleend en/of die de desbetreffende werkzaamheden verricht of heeft verricht. Met “de cliënt” wordt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die de opdracht heeft verstrekt en/of voor wie de werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd. Opdracht en Algemene Voorwaarden: 2.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens de advocaat. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Advocatenkantoor Van den Hemel werkzaam zijn. 3.De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De advocaat verplicht zich alle opdrachten met de benodigde zorgvuldigheid te verrichten. Advocatenkantoor Van den Hemel is gehouden aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 4.Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt: – kan de advocaat een schriftelijke opdracht van de cliënt verlangen; – is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Advocatenkantoor Van den Hemel toekomt. 5.De uitvoering van een aan de advocaat verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan door de advocaat verstrekte adviezen en door de advocaat verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Beëindiging: 6.Cliënt kan haar opdracht aan de advocaat te allen tijde beëindigen, tenzij sprake is van een opdracht voor een vast bedrag of anderszins blijkt dat het niet de bedoeling van partijen was dat cliënt de opdracht kan beëindigen. De advocaat kan een opdracht slechts beëindigen indien de voortzetting van de behandeling van de zaak op redelijke gronden niet langer van haar kan worden verlangd, indien bijvoorbeeld sprake is van een vertrouwensbreuk, conflicterende belangen, of indien de cliënt een betalingsachterstand heeft. Beëindiging van een opdracht door cliënt of door de advocaat heeft geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden en de door haar gemaakte kosten. Honorarium en voorschot: 7.Indien een cliënt niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, bestaat de declaratie uit honorarium, kantoorkosten en BTW. Indien tussen de advocaat en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, is cliënt een honorarium verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren maal het door de advocaat gehanteerde uurtarief. De advocaat behoudt zich het recht voor dit tarief jaarlijks aan te passen. Cliënt is aan Advocatenkantoor Van den Hemel een voorschot op het aan de advocaat toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de einddeclaratie verrekend. Declaraties en opschorting van de werkzaamheden: 8.De advocaat declareert in de regel maandelijks. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. 9.Indien cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, kan de advocaat, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden opschorten en de opdracht beëindigen. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond. Rente en incassokosten zonder ingebrekestelling: 10.Behoudens een gerechtvaardigde klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is. 11.In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet en het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EURO 45,00. Derdengelden: 12.Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van den Hemel & Bonis Advocaten te Dordrecht, bij welke stichting Advocatenkantoor Van den Hemel is aangesloten. De rente die de Stichting over de gelden ontvangt, komt, indien de gelden langer dan acht dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding ter grootte van ¼ procent van het betrokken bedrag, berekend op jaarbasis. 13. De advocaat heeft het recht om door de advocaat ontvangen derdengelden (zoals bijvoorbeeld schadevergoeding na vrijspraak) die voor de cliënt bestemd zijn, te verrekenen met voor de cliënt openstaande en onbetaalde eigen bijdragen van de raad voor rechtsbijstand alsmede andere onbetaald gebleven bedragen aan bijv. honorarium. Aansprakelijkheid: 13.Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 14.Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van cliënt. De advocaat is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens cliënt te aanvaarden. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Van den Hemel steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is de Advocatenkantoor Van den Hemel niet aansprakelijk. 15.Alle aansprakelijkheden jegens Advocatenkantoor Van den Hemel vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Archivering: 16.Nadat de zaak is beëindigd, zullen op verzoek van cliënt alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken aan cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd. De bewaring van 5 jaar geldt uitdrukkelijk niet voor het door de politie opgemaakte proces-verbaal. Het proces-verbaal zal direct na beëindiging van de zaak worden ingeleverd bij het betreffende gerecht. Rechtskeuze: 17.Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Van den Hemel is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Rotterdam is bevoegd. Klachten: 18.Advocatenkantoor Van den Hemel heeft zich aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien de cliënt dat wenst, kan van deze regeling gebruik gemaakt worden. Op verzoek zal het klachtenreglement van Advocatenkantoor Van den Hemel kosteloos aan cliënt worden toegezonden. Vervanging en Diversen: 19. De advocaat streeft ernaar om alle aan haar gegeven opdrachten persoonlijk uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is de advocaat gerechtigd voor vervanging zorg te dragen. 20.Advocatenkantoor Van den Hemel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt cliënt, maar niet eerder dan het moment dat cliënt schriftelijk op de hoogte is gesteld. 21. Op verzoek van de cliënt zal kosteloos een afschrift van deze algemene voorwaarden worden toegezonden. 1 november 2016